از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد  تعبیر خواب خروسو شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند  تعبیر خواب خروسخروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروساگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.  تعبیر خواب خروس اگر بیند کسی او خروسی بچه داد،  تعبیر خواب خروسدلیل که کسی غلامی به وی بخشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

 تعبیر خواب خروسدیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی  تعبیر خواب خروس خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بین  تعبیر خواب خروس و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس  تعبیر خواب خروسرنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید

جابر مغربی گوید:
   تعبیر خواب خروساگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
 تعبیر خواب خروساگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا  تعبیر خواب خروسمؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب خروس